شرکت تکاد میزبان جلسه صنف سنگ شکن داران استان گلستان

/
در روز دوشنبه تاریخ 96/10/11 جلسه صنف سنگ شکن داران استان گل…