بازدید کارگروه صنعت معدن و کنترل کيفي استان گلستان

/
روز شنبه تاريخ 97/04/30 کارگروه صنعت معدن و کنترل کيفي  استان گلستان…